Header Ads

Osoko bilkura maiatzaren 7an / Sesión de pleno el miércoles 7 de mayo

Asteazkenean, maiatzaren 7an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko ohiko deia egingo du 19:00etan // El miércoles 7 de mayo se celebrará a las 19:00h un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento.
Orden del día:
EUSKARAZ:
1.- Onestea, bidezkoa bada, aurreko bilkuretako aktak.
2.- Jasotako gutunak.
3.- Hasieran onestea, bidezkoa bada, herri-jabariko ondasun higiezinetarako Elkargune izeneko zentroa arautzen duen ordenantza.
4.- Hasieran onestea, bidezkoa bada, ondare-ondasun higieezinetarako Elkargune izeneko zentroa arautzen duen ordenantza.
5.- Kanonpeko lursailak iraungitzat jotzeko adierazpenaren prozedura.
6.- Norberak lekarkeena.

CASTELLANO:
1.- Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
2.- Correspondencia recibida.
3.- Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza Reguladora del Centro denominado Elkargune para bienes inmuebles de carácter demanial.
4.- Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza Reguladora del Centro denominado Elkargune para bienes inmuebles de carácter patrimonial.
5.- Procedimiento de declaración de caducidad de terrenos a canon.
6.- Ruegos y preguntas.

No hay comentarios