Header Ads

50 beka enpresetako prestakuntza-praktiketarako / 50 becas para prácticas formativas en empresas

Helburua
2012-2013ko ikasturtean edo 2013-2014ko ikasturtean Deustuko Unibertsitatean egindako graduetan titulatutakoei enpresetan praktikak egiteko aukera eskaintzea. Hartara, lortutako prestakuntzaren eta enpresek benetan eskatutakoaren artean dagoen distantzia estali ahal izango da, pertsona horiek laneratzeko orduan.

Objetivo

Proporcionar a las personas tituladas en el curso 2012-13 o el curso 2013-14, en grados cursados en la Universidad de Deusto la posibilidad de realizar prácticas en empresas. Se pretende favorecer la integración de estas personas en el mercado laboral.

Euskarri juridikoa

50 beketako onuradunei Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean sartzeko mekanismoak ezarriko zaizkie. Praktikaren bidez enpresarekin inolako lan-harremanik sortuko ez denez, bekarako hitzarmenaren sinaduraren bitartez egituratuko da.

Soporte jurídico

A las personas beneficiarias de las 50 Becas les serán de aplicación los mecanismos de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social. La práctica no supone relación laboral alguna con la empresa y en consecuencia se articula mediante la firma de un convenio de beca.

Enpresentzako betekizunak

Enpresak CEBEKeko kideak edo bertako elkarte edo federazioren bateko kideak izan beharko dira. Enpresan garatu beharreko praktikaren edukia interesgarria izan beharko da bekadunaren prestakuntzari begira, eta bere profil profesionala eskabidean zehaztutako jarduerei aurre egiteko bestekoa izango da.
Enpresek tutore bana izendatuko dute, eta praktika behar bezala garatzen dela bermatu beharko dute.

Requisitos empresas

Las empresas deberán estar asociadas a CEBEK o alguna de las Asociaciones o Federaciones integradas en la misma. El contenido de la práctica deberá revestir interés para la formación del/la becario/a y el perfil profesional requerido a éste/a responderá a las actividades especificadas en la solicitud.
Cada empresa nombrará un Tutor/a que se responsabilizará de la correcta ejecución de la práctica.

Bekadunentzako betekizunak


 • CAIXABANKeko kontuko titularra izatea
 • 2012-2013ko ikasturtean edo 2013-2014ko ikasturtean Deustuko Unibertsitatean amaitutako
 • graduko titulazioa edukitzea
 • 18 eta 30 urte artekoak izatea
 • Lanbiden enplegu-eskatzaile moduan inskribatuta egotea
 • Bizkaian bizitzea
 • Unibertsitateko titulazio beragatik enpresetako beste beka-programa batean parte hartu ez izana, curriculumeko derrigorrezko praktiketan izan ezik
 • Unibertsitateko tituluaren arloan aurretiazko inolako lan-harremanik eduki ez izana

Requisitos becarios/as


 • Ser titular de una cuenta en CAIXABANK
 • Poseer una titulación de grado finalizada en la Universidad de Deusto en el curso 2012/2013 o el curso 2013/2014
 • Tener entre 18 y 30 años
 • Estar inscritos en Lanbide como demandantes de empleo
 • Tener residencia en Bizkaia
 • No haber participado en otro programa de becas en empresas por la misma titulación universitaria, exceptuando las prácticas curriculares obligatorias
 • No haber mantenido relación laboral anterior en el área de su titulación universitaria
Gehiago irakurri / Leer másIraupena

6 hilabete: 2014ko azaroaren 17tik 2015eko maiatzaren 15era

Duración

6 Meses: del 17 de noviembre de 2014 al 15 de mayo de 2015

Bekaren zuzkidura

Kasuan kasuko atxikipena ezarri ondoren, 3.000 euro gordineko zuzkidura ekonomikoa 7 hilekotan banatuko da bekako alta-egun naturalen kopuruaren arabera.

Dotación de la beca

La dotación económica, por importe de 3.000 euros brutos, distribuida en 7 mensualidades en proporción al número de días naturales de alta en la beca.

Enpresen eskabideak

 • Epea: 2014ko irailaren 23tik urriaren 23ra
 • Telefonoa: 94 400 28 00
 • Web honetan izena emateko eskuragarri dagoen orria bidali: www.cebek.es
 • e-postaz bidali helbide honetara: becascaixa@cebek.es

Solicitudes de empresas

 • Plazo: del 23 de septiembre al 23 de octubre de 2014
 • Teléfono: 94 400 28 00
 • Enviar Formulario de Inscripción disponible en: www.cebek.es
 • o enviar vía e-mail a: becascaixa@cebek.es

Bekadunen eskabideak

 • Epea: irailaren 23tik urriaren 23ra
 • Telefonoa: 94 413 93 51
 • Aurkeztu beharreko agiriak:
 • Izena emateko orria: www.alumni.deusto.es
 • NANen fotokopia
 • Unibertsitateko tituluaren fotokopia
 • DARDE (Lanbideko alta-agiria)
 • Eskabideak bete eta e-postaz bidaliko dira Deusto Alumniko bulegora: alumni_empleo@deusto.es

Solicitudes de becarios/as
 • Plazo: del 23 de septiembre al 23 de octubre 2014
 • Teléfono: 94 413 93 51
 • Documentación a presentar:
 • Formulario de Inscripción en: www.alumni.deusto.es
 • Fotocopia del DNI
 • Fotocopia del título universitario
 • DARDE (Documento de alta en Lanbide)
 • Las solicitudes se cumplimentarán y se remitirán vía e-mail a la oficina de Deusto Alumni: alumni_empleo@deusto.es

No hay comentarios