Header Ads

Zallak eskatu du bete dadila LPP, ospitaleari eta herriko trafiko astunari dagokionez // Zalla reclama que se cumpla el PTP respecto al Hospital y al tráfico pesado en el pueblo

Zalla reclama una solución para el tráfico pesado que transita por Otxaran
[EU] Apirilaren 21ean, Udalbatza Osoak mozio bat onetsi zuen; horren bidez, Eusko Jaurlaritzari eta Aldundiari eskatu zitzaien betearazteko "Balmaseda-Zalla eremu funtzionaleko indarreko Lurralde Plan Partzialean (LPP) ezarritako legezko betekizunak". Zalla Baik alde bozkatu zuen, EAJ-PNV kontra agertu zen eta zinegotzi sozialista, berriz, abstenitu egin zen. Plana Eusko Jaurlaritzak onetsi eta Aldundiak berretsi zuen 2011n, eta, besteak beste, eskualdeko ospitaleko obra eta eremu funtzionaleko errepideen oinarrizko sarearen hobekuntza arautzen ditu. Oposizioko taldeek, nahiz eta ados egon azpiegitura bien beharrizanaren inguruan, esan zuten ez zeudela ados mozioaren exijentzia-tonuarekin eta aurkezteko unearekin. Zalla Baik aurkeztutako mozioak hauxe zioen: "lau urte joan dira LPP indarrean sartu zenetik, eta, orain arte,  Eusko Jaurlaritzak- Osakidetzak eta Aldundiak ez dute urratsik egin, hurrenez hurren, Bereizmen Handiko Ospitalea eraikitzeko eta Otxarango errepideko trafiko astuna konpontzeko".


Alde batetik, ospitaleko obra behar-beharrezkoa da eskualderako, larrialdien, kontsulta espezializatuen, proba diagnostikoen eta kirurgia anbulatorioaren zerbitzu hobea bermatuko lukeelako; horrela, gainera, Enkarterriko udalerrietako biztanleek ez lukete alferrik joan-etorrian ibili beharrik izango.


Beste alde batetik, eskualdeko errepideen oinarrizko sarea Kadaguako korridoreak (BI636) eta Karrantzako korridoreak (BI630) osatzen dute, eta horiek Balmasedako hirigunetik igarota lotzen dira. Ekialdeko ardatzak (BI2701), berriz, Malabrigo eta Muskiz lotzen ditu Sopuertatik igarota. Horri dagokionez, LPPn jasota dago eremuko oinarrizko hiru bideak elkarrekin hobeto komunikatzeko beharra. "Gaur egun, Bizkaiko Errepide Planaren arabera, Malabrigo eta Balmaseda lotzen dituen errepidea da Karrantzatik eta Muskiztik datorren trafikoa Kadaguako korridorearekin lotzeko bide nagusia. Alabaina, errealitatea da trafiko hori guztia Zallako eta Otxarango erdigunetik igarotzen dela; horrenbestez, lehenbailehen hartu behar dira hori konpontzeko neurriak", adierazi zuen Javi Portillo alkateak.

Konpromisoa hartzea eta obrak exekutatzea

Mozioan, era berean, Eusko Jaurlaritzari eta Aldundiari eskatu zitzaien aurkez dezatela ospitalea egiteko kronograma bat eta topa dezatela irtenbide tekniko bat, Otxarango errepideko trafiko astuna saihesteko. Horrez gain, eskatu zitzaien konpromisoa har dezatela proiektu honekin, eta beren aurrekontuen zati bat gorde dezatela horretarako.


Informazio gehiago: http://url.zalla.org/vmocionPTP[ES] El 21 de abril, el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción en la que se instaba al Gobierno Vasco y a la Diputación a dar cumplimiento a "las obligaciones legales establecidas en el vigente Plan Territorial Parcial (PTP) del área funcional Balmaseda-Zalla", con los votos a favor de Zalla Bai, el posicionamiento en contra de EAJ-PNV y la abstención en la participación del concejal socialista. Dicho plan, aprobado por el Gobierno Vasco y ratificado por la Diputación en 2011 regula, entre otros asuntos, la obra del Hospital comarcal y la mejora de la red básica de carreteras del Área funcional. Los grupos de la oposición, pese a estar de acuerdo en que ambas infraestructuras son necesarias, alegaban que no estaban de acuerdo con el tono de exigencia de la moción y con el momento de presentarla. En la moción, presentada por Zalla Bai, se indicaba que "han transcurrido cuatro años desde la entrada en vigor del PTP, sin que hasta el momento se hayan dado pasos por parte del Gobierno Vasco Osakidetza y de la Diputación para la construcción,  respectivamente, del Hospital de Alta Resolución y de una solución para el tráfico pesado que transita por la carretera de Otxaran".


Por una parte, la obra del Hospital es fundamental para la comarca, ya que garantizaría un mejor servicio de urgencias, consultas especializadas, pruebas diagnósticas y cirugía mayor ambulatoria, evitando así desplazamientos innecesarios para los y las habitantes de los municipios encartados.


Por otro lado, la red básica de carreteras de la zona está conformada por el Corredor del Cadagua (BI636) y el Corredor de Carranza (BI630), cuya conexión se realiza a través del núcleo urbano de Balmaseda. Por su parte, el Eje Norte (BI2701) comunica Malabrigo con Muskiz a través de Sopuerta. En este sentido, el PTP recoge la necesidad de mejorar la intercomunicación entre las tres vías principales del área. "Ahora mismo, el Plan de Carreteras de Bizkaia establece que la vía principal para conectar el tráfico que viene de Karrantza y de Muskiz con el Corredor del Cadagua es la carretera que enlaza Malabrigo con Balmaseda, pero la realidad nos dice que todo ese tráfico pasa por el centro de Zalla y Otxaran, por lo que es necesario tomar medidas inmediatas para resolver esta situación", subrayó el alcalde, Javi Portillo.Compromiso y ejecución de obras
Además, en la moción se instaba al Gobierno Vasco y a la Diputación a presentar un cronograma para la ejecución del hospital y a dar una solución técnica para evitar el tráfico pesado en la carretera de Otxaran. Igualmente, se les pedía que se comprometan con estos proyectos reservando parte de sus presupuestos para estos fines.

No hay comentarios