Header Ads

Osoko bilkura asteazkenean, uztailak 6 / Sesión de pleno el miércoles 6 de julioAsteazkenean, uztailaren 6an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko deia egingo du 19:00etan // El miércoles 6 de julio se celebrará a las 19:00h un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento.

Orden del día:


1.- Onestea, bidezkoa bada, aurreko bilkuretako aktak // Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.

2.- Alkateak 462/16tik 785/16ra hartutako dekretuen berri ematea // Dación cuenta Decretos de Alcaldía del nº 462/16 al 785/16.

3.- Udal intereseko gaien kontu ematea // Dación cuenta de asuntos de interés municipal.

4.- 2015 urteko Kontu Orokorraren onarpena // Aprobación de la Cuenta General 2015.

5.- Udalerriko eliteko kirolariei diru-laguntzak emateko deialdiaren onarpena // Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones a deportistas de élite residentes en Zalla.

6.- Lutxako bidearen zati baten desafekzioaren behin behineko akordioa // Adopción acuerdo provisional para la desafectación de parte del camino Lutxako.

7.- Eraikuntza eta eraispen hondakinei buruzko ordenantzaren hasiera batean onestea // Aprobación inicial ordenanza RCDs.

8.- Zallako jaietan txosnak jartzeko ordenantzaren hasiera batean onestea // Aprobación inicial ordenanza txosnas fiestas 2016.

9.- Norberak lekarkeena // Ruegos y preguntas.


No hay comentarios