Header Ads

Enplegu Planaren 3. fasea. Izena emateko epea urtarrilaren 17ra arte egongo da zabalik // 3ª fase del Plan de Empleo. Plazo de inscripción abierto hasta el 17 de enero


[EUSK]
Hurrengo hilabetean jarriko da martxan Zallako Udalak Lanbideko zuzendari nagusiaren 2016ko ekainaren 15eko ebazpenari jarraikiz jasotako diru-laguntzaren bidez kontratatu beharreko langileen hirugarren fasea. Ebazpen horren bidez argitaratu zen 2016ko ekitaldirako enplegua sustatzeko tokiko jardueretarako laguntzen deialdia.

1. Langileak hautatzeko, honako prozedura honi jarraituko zaio
Udalak enplegu-eskaintzak aurkeztu ditu Lanbideren bulegoan eta Lanbideren webgunean www.lanbide.net argitaratuko dira, Lanbideren "Eskaintzak" atalean, honako kode hauekin: 

  • Igeltzero laguntzailea. Kodea: 162016012171 
  • 1. mailako ofizial igeltseroa. Kodea: 162016012169 
2. Langabeek, Lanbiden izena emanda badute eta lanpostu horietan interesa badute, bi betebehar izango dituzte 2017ko urtarrilaren 17aren 24:00ak baino lehen
  • Lanbiden euren datuak eta lanbidea eguneratuta izatea eskaintzan izena ematen dutenean. 
  • Dagokion eskaintzan izena ematea, www.lanbide.net webgunean, arestian azaldutakoari jarraikiz. 
3. Izena emateko epea itxi ondoren, egiaztatu egingo da eskaintzan izena eman duten pertsonek honako betekizun hauek betetzen dituztela: Zallan erroldatuta egotea eta zehaztutako kolektiboetako kide izatea 12 hilabeteko gutxiengo esperientzia eskainitako lanpostuetan edo antzekoetan . Ondoren, zerrenda bat egingo da betekizunak betetzen dituzten pertsonen NANekin. 

4. Urtarrilean egingo da hautaketa-prozesua, bai esperientzian bai gremioan oinarritutaoko formakuntzan. 

5. Urtarrilean/ otsailean egingo dira dagozkion kontratazioak, eta orduan jabetuko dira langileak lanpostuez. 

Enplegu-eskaintzetan izena webgunearen bidez emateko ordenagailu baterako sarbidea edo laguntza behar duten pertsonek honako leku hauetara jo dezakete: KZ Gunea (Zallalan, Longar hotel-jatetzean), Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (udaletxeko beheko solairua), Enplegua Arloa (Gazte Zentroa, Madres Irlandesas plaza, 09:00etatik 11:00etara).

Programa hau araupetzen duen ebazpenean jasotakoaren arabera, lanpostuen % 30 diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrekin bete behar dira, %15 55 urtetik gorakoekin eta %40 emakumeekin. Gainerako lanpostuak honako kolektibo hauetako pertsonek bete beharko dituzte: 35 urteko edo hortik gorako pertsonek; enplegu-eskatzaile gisa gutxienez 6 hilabete eman dituzten 45 urtetik gorakoek; langabezian denbora luzea eman dutenek (kontratazioaren aurreko 18 hilabeteetatik gutxienez 12 Lanbiden izena emanda); gizartetik bazter gelditzeko arriskua dutenek, alegia, adingabeak babesteko erakundeetatik datozen 18 urtetik gorako eta 30 urtetik beherako gazteek; espetxeetako barnekoek; droga-mendekoek; giltzapean dauden barneko adingabeak; bizitoki alternatiboetatik datozen pertsonek; desgaitasunen bat dutenek; familia-ardurak dituzten emakumeek; eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek.


[CAST]

En las próximas semanas está prevista la incorporación de la tercera fase de trabajadores/as a contratar por el Ayuntamiento por medio de la subvención recibida de acuerdo con la Resolución de 15 de junio de 2016, del director General de Lanbide, por la que se procedía a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2016 

El procedimiento que se seguirá para la selección de los/as trabajadores/as será el siguiente: 

1. En diciembre, el Ayuntamiento ha entregado las oferta de empleo en la oficina de Lanbide, que las publicará en la web de Lanbide www.lanbide.net, en el apartado "ofertas" de Lanbide con los siguientes códigos: 

  • Ayudantes de albañil. Código 162016012171 
  • Oficial 1ª albañilería. Código 162016012169 
2. Las personas interesadas en estos puestos de trabajo, deberán realizar dos pasos antes del día 17 de enero de 2017 a las 24:00 horas: 
  • Tener actualizados sus datos y ocupación en Lanbide antes de inscribirse en la oferta. 
  • Inscribirse en la oferta correspondiente en la web www.lanbide.net, según lo indicado anteriormente. 
3. Tras el cierre del periodo de inscripción, se comprobará que las personas inscritas en la oferta reúnen los requisitos de empadronamiento en Zalla, pertenencia a colectivos que indica la convocatoria y experiencia mínima de 12 meses en puesto similar. Posteriormente se elaborará un listado con los DNI de las personas que reúnen los requisitos. 

4. En enero se desarrollará el proceso selectivo, basado en valoración de experiencia laboral y formación relacionada con el gremio. 

5. A lo largo del mes de enero/febrero se realizarán las correspondientes contrataciones e incorporaciones a los puestos de trabajo. 

Las personas que necesiten acceso a un ordenador o apoyo para realizar las inscripciones en las ofertas de empleo por medio de la web podrán acudir a: KZ gunea (Zallalan, edificio hotel-restaurante del Longar ), Servicio Antención a la Ciudadanía (planta baja Ayuntamiento), Área de empleo (Gazte Zentroa, plaza Madres Irlandesas de 9:00 a 11:00) 

Conforme a la resolución que regula este programa, el 30% de los puestos de trabajo de este plan de empleo 2016 tienen que ser cubiertos por titulares de renta de garantía de ingresos, el 15% por mayores de 55 años y el 40% por mujeres. El resto de puestos deben ser cubiertos por personas pertenecientes a los siguientes colectivos: personas con edad menor o igual a 35 años, mayores de 45 años que lleven inscritas como demandantes de empleo al menos 6 meses, personas desempladas de larga duración (haber estado inscritas en Lanbide al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación), personas en riesgo de exclusión social: jovenes mayores de 18 y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores, internos/as en centros penitenciarios, drogodependientes, menores internos recluidos, personas procedentes de centros de alojamiento alternativo, personas con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares y mujeres víctimas de violencia de género.

No hay comentarios