Header Ads

Osoko ohiko bilkura ostegunean, martxoak 16 // Sesión de pleno ordinario el jueves 16 de marzo (19:00h)


Ostegunean, martxoaren 16an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko deia egingo du 19:00etan // El jueves 16 de marzo se celebrará a las 19:00h un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento.


Orden del día:

1. Aurreko akten onarpena // Aprobación actas sesiones anteriores
2. Alkateak 1334/16tik 157/17ra hartutako dekretuen berri ematea // Dación cuenta Decretos Alcaldía del nº1334/16 al 157/17
3. Udal intereseko gaien kontu ematea // Dación cuenta de asuntos de interés municipal
4. Alegazioak eta edozein motako merkantzien zamalanetako edo aparkamendu esklusiborako eraikin eta orubeetara ibilgailuak sartzeari buruzko ordenantzaren behin-betikoren onarpena // Alegaciones y aprobación definitiva ordenanza vados
5. Alegazioak eta bizitegi-eraikinetako beheko solairuen erabilera aldatzea arautzen duen ordenantza behin betikoren onarpena // Alegaciones y aprobación definitiva plantas bajas
6. RPTren aldaketa eta RPTren behin-behineko onarpena // Modificación RPT y aprobación inicial de la misma
7. 2017ko Aurrekontuen eta plantillaren behin-behineko onarpena // Aprobación inicial de Presupuestos 2017 y plantilla presupuestaria
8. Martxoaren 8ko mozioa // Moción 8 de Marzo
9. Kaleen izenaren aldaketa // Propuesta modificación nombre de calles
10. Elkarte batzuetatik irtetzea // Salida de varias asociaciones
11. Pertsonamendu dekretuaren kontu ematea // Dación cuenta decreto personamiento
12. 10 poligonoaren 40. partzela norena den jakiteko espedientea irekitzeko akordioa // Incoación proceso investigación parcela catastral 40, polígono 10
13. Norberak lekarkeena // Ruegos y preguntas

No hay comentarios