Header Ads

Osoko ohiko bilkura asteazkenean, uztailaren 5 // Sesión de pleno ordinario el miércoles 5 de julio (19:00h)


Asteazkenean, uztailaren 5ean, Udalbatza Osoko ohiko batzarraldira joateko deia egingo du 19:00ean // El miércoles 5 de julio se celebrará a las 19:00h un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento.Gai Zerrenda // Orden del día:

1. Akteen onarpena. // Aprobación actas de sesiones anteriores.
2. Alkateak 347/17tik 632/17ra hartutako dekretuen berri ematea. // Dación cuenta Decretos Alcaldía del nº 347/17 al 632/17.
3. Udal intereseko gaien kontu ematea. // Dación cuenta de asuntos de interés municipal.
4. Frontoiaren behin betikoren sententziaren kontu emotea. // Dación cuenta sentencia firme frontón.
5. Glefaranek jarritako errekurtsoetan personamenduen kontu emotea. // Dación cuenta personamiento glefarán.
6. 2016ko likidazian dauden errakuntzen kontu emotea. // Dación cuenta errores liquidación 2016.
7. kreditu gehigarriaren kontu emotea. // Dación cuenta crédito adicional n.º 1.
8. Aurrekontuen aldaketak, 1. eta 2. kreditu gaituen bitartez. Kontu emotea. // Dación cuenta modificaciones presupuestarias mediante habilitación crédito nº1 y nº2.
9. 2016ko Kontu Orokorraren behin betikoren onarpena. // Aprobación definitiva Cuenta General 2016.
10. Txosnen ordenantzaren testu bateratua. Hasiera bateko onarpena. // Aprobación inicial texto refundido Ordenanza Txosnas.
11. Dirulaguntzen ordenantzaren aldaketa. Hasiera bateko onarpena. // Aprobación inicial de la Modificación Ordenanza municipal subvenciones.
12. Dirulaguntzen oinarri bereziak. Hasiera bateko onarpena. // Aprobación inicial de las Bases especificas subvenciones.
13. EAJ-PNVren “mozioa” (aparkalekuen plazak) // ”Moción” EAJ-PNV (plazas aparcamiento).
14. EAJ-PNVren “mozioa” (mobilitatea). // “Moción” EAJ-PNV (movilidad).
15. Premiazko dela eta gai zerrendan sartzeko ratifikazioa Otsoaren Taldeak proposatutako “mozioa” // Declaración de urgencia y ratificación de inclusión en el orden del día de la “moción” de Otsoaren Taldea, de la de EH BILDU y de la conjunta EH BILDU-EAJ PNV.
16. Otsoaren Taldeak proposatutako “mozioa”. // Propuesta “moción” Otsoaren Taldea.
17. LGTB moziaren proposamena, EH BILDU eta EAJ PNVrena. // LGTB. Propuesta moción eh BILDU y PNV.
18. RGI moziaren proposamena EH BILDUrena (eta EAJ PNV aurkeztutako mozio alternativa). // RGI. Propuesta moción EH BILDU (y enmienda a la totalidad de EAJ PNV (moción alternativa).
19. Hasierako onarpena zerbitzu publikoko prestazioren tasen zerga ordenantza aldatzeko. 5. atala: Zallako Eguzki egoitzaren egonaldiak. // Declaración de urgencia para introducir en el orden del día la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades municipales de carácter administrativo. Epígrafe 5: Estancias en la residencia Zallako Eguzki.
20. Hasierako onarpena 5. atalaren Zallako Eguzkiaren egoitzaren egonaldiak. // Aprobación inicial de la modificación del epígrafe 5 "Estancias en la residencia Zallako Eguzki, de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades municipales de carácter administrativo.
21. Norberak lekarkeena. // Ruegos y preguntas.

No hay comentarios