Header Ads

Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto / Testuliburuak erosteko laguntzakHasta el 30 de septiembre se pueden presentar las solicitudes de la primera convocatoria de la ayuda para la adquisición de libros de texto 

[CAS] El Ayuntamiento de Zalla ratificaba en pleno las bases que regularán la primera convocatoria de dichas ayudas. Para poder optar a ellas se deben cumplir los siguientes requisitos: la persona beneficiaria ha de estar empadronada en Zalla antes del 1 de enero de 2014, el alumno/a tiene que estar matriculado en cada curso por primera vez, estar al corriente de las obligaciones tributarias y que la renta per cápita no supere los 10.000€ anuales..

La cuantía máxima de la ayuda será de 40€ para Ed. Infantil, 80€ para Primaria y 120€ para Secundaria. El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de septiembre.

For
mulario para descargar: http://manual.zalla.org/FR39
+info (vídeo): http://url.zalla.org/Vsublibros

Documentación a presentar
 • Justificante de escolarización emitido por el centro educativo
 • Facturas originales de compra emitidas a nombre del solicitante (donde conste el importe total y número de unidades adquiridas) o, en su caso, del documento acreditativo del abono realizado para la adquisición de los libros por los centros educativos en los que funcione el plan de préstamo para la adquisición de libros
 • Libro de Familia o de la documentación oficial acreditativa de los miembros de la unidad familiar
 • Cheque o recibo en el que figure un número de cuenta bancaria de la que el solicitante sea titular (no se hacen fotocopias en el SAC)
 • Documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar
 • Justificante de pago de los libros
 • Declaración jurada en la que se detallen otras subvenciones que pudieran o se hubieren percibido con la misma finalidad
[EU] Maiatzean berretsi egin dira lehenengo deialdia arautzen duten oinarriak. Honako hauek dira laguntza horiek eskuratzeko baldintzakonuraduna Zallan erroldatuta egotea 2014ko urtarrilaren 1a baino lehen, ikasleak ikasturte bakoitzean lehenengo aldiz matrikulatuta egotea, zergabetebeharrak egunean izatea eta per cápita errenta urteko 10.000€tik beherakoa izatea.

Laguntzaren gehienezko laguntza 40€koa da Haur Hezkuntzako ikasleentzat, 80€koa Lehen Hezkuntzakoentzat eta 120€koa Bigarren Hezkuntzakoentzat. Eskaerak aurkezteko epea irailaren 30era bitartean egongo da zabalik.

Deskargatzeko formularioa: http://manual.zalla.org/FR39
+info (bideoa): http://url.zalla.org/Vsublibros

Aurkeztu beharreko dokumentazioa
 • Ikastetxeak igorritako eskolatze-ziurtagiria
 • Eskatzailearen izenean igorritako erosketen jatorrizko fakturak (zenbateko osoa eta erositako
 • unitate-kopurua adierazi behar da), edo, bidezkoa bada, liburuak erosteko maileguen plana martxan duten ikastetxeek liburuak erosteko ordainketa egin dutela egiaztatzen duen agiria
 • Familia-unitateko kideen kopurua egiaztatzen duen familia-liburua edo dokumentazio ofiziala
 • Eskatzailea titularra den bankuko kontuaren zenbakia jasotzen duen txekea edo ordainagiria
 • (HAZn ez dira fotokopiarik egiten)
 • Familia-unitatearen diru-sarrerak egiaztatzen dituen dokumentazioa
 • Liburuak ordaindu izanaren ziurtagiria
 • Zinpeko adierazpena, xede bererako jaso daitezkeen edo jaso diren beste diru-laguntza batzuk zehazten dituena

No hay comentarios