Header Ads

Zallak udal-etxebizitza tasatuen alde egin du // Zalla apuesta por las Viviendas Tasadas Municipales


Uztailaren 2an egindako bilkuran, Udal-etxebizitza tasatuak (UET) arautzeko ordenantza onetsi zen. Arau honek hainbat helburu ditu

En el pleno celebrado el pasado 2 de julio se aprobaba la Ordenanza Reguladora de las Viviendas Tasadas Municipales (VTM). Esta norma persigue varios objetivos.EUSKARAZ:
Uztailaren 2an egindako bilkuran, Udal-etxebizitza tasatuak (UET) arautzeko ordenantza onetsi zen. Arau honek hainbat helburu ditu

Alde batetik, aukerak eman nahi dizkie gaur egun etxebizitza libre bat erosi zein alokatu ezin duten herritarrei. “Asmoa da UET publiko edo pribatuak eraikitzeko aukerak zabaltzea eta jada eginda dauden etxebizitzak UET gisa kalifikatzea, saltzeko edo alokatzeko" azaldu du Javi Portillo alkateak. Beste alde batetik, ordenantzaren helburua da tokiko ekonomia eta lanpostuak sortzea bultzatzea, era horretako eraikinak egokituz eta eraikiz. Hirugarren helburu gisa, asmoa da Udalaren betebeharrak bete nahi dira; zehazki, Udalaren lurzoru-ondareari dagokionez. “Hau lehen pausoa da Lurzoruaren legea betetzeko” argitu du alkateak. “Lege horrek, besteak beste, defendatzen du ondare publikoen osagarri diren baliabideak, ahal izanez gero, babesteko erregimenen bat duten etxebizitzak eraikitzera bideratzea.

Neurriak Zalla Bairen, Bilduren eta EAJ-PNVren aldeko botoekin egin du aurrera; hala ere, azken bi alderdi horiek ñabardura batzuekin azaldu dute babesa. Bilduko bozeramaile Nahia Sanzek azaldu zuen bere taldeak ez duela uste eraikin berriak eraikitzearen eredua babestu behar denik. Esan zuenez, Zallan badaude hainbat etxebizitza huts, eta horiek baliatzearen alde egiten dute eurek. EAJ-PNVk, berriz, idazkariaren txosten juridiko bat eskatu zuen; izan ere, Esther Lasa bozeramaile jeltzaleak azaldu zuenez, “ordenantza EIBEXek idatzi zuen eta enpresa hori Enkarterri Berri Zerbitzuak kudeatzeko kanpoko enpresa esleipenduna da.” Horri dagokionez, alkateak adierazi zuen “eskatutako txostena egiteko agindua emanda dagoela, idazkariak egin dezan, oporretatik itzultzen denean”. Hori dela eta, proposatu zuen ordenantza bilkuran bozkatzea eta bilkuraren ebazpena jendaurrean ikusgai ez jartzea aipatu txostena egin arte, eta txostena egin ondoren, aldizkarian argitaratzea.

PSEk abstenitzea erabaki zuen, pentsatu baitzuen neurria oso garrantzitsua bada ere, zaila dela ulertzeko, eta, hori dela eta, tarte bat eskatu zuen, neurria aztertzeko. Horri buruz, Portillok adierazi zuen otsailean jada aurkeztu zitzaiela talde guztiei ordenantza honen zirriborroa eta, horrenbestez, nahikoa denbora izan dutela aztertzeko.CASTELLANO:
En el pleno celebrado el pasado 2 de julio se aprobaba la Ordenanza Reguladora de las Viviendas Tasadas Municipales (VTM). Esta norma persigue varios objetivos. Por un lado, pretende ofrecer alternativas a aquellos vecinos y vecinas de la localidad que a día de hoy no pueden acceder a una vivienda libre, ya sea en régimen de compra o alquiler. “Se trata de abrir el abanico a la construcción pública o privada de VTM, así como la calificación de vivienda ya existente a VTM para su venta o alquiler”, aclaraba el alcalde Javi Portillo. Por otra parte, la ordenanza persigue promover la generación de economía y puestos de trabajo locales en la adaptación y construcción de este tipo de edificaciones. Como tercer objetivo, se pretende cumplir con las obligaciones del Ayuntamiento en cuanto a patrimonio municipal del suelo. “Este es un primer paso para cumplir con la Ley del Suelo -aclara el primer edil- que, entre otras cuestiones, aboga porque los recursos integrantes de los patrimonios públicos del suelo se destinen preferentemente a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección”.

La medida ha salido adelante con los votos a favor de Zalla Bai, Bildu y EAJ-PNV, aunque estas dos últimas formaciones han dado su apoyo con matices. Nahia Sanz, portavoz de Bildu, explicaba que su grupo no cree que el modelo a apoyar sea el de la construcción de nuevas edificaciones sino que apuestan por el aprovechamiento de las numerosas viviendas vacías existentes en Zalla. EAJ-PNV, por su parte, solicitó un informe jurídico de Secretaría porque, según comentó la portavoz nacionalista Esther Lasa, “la ordenanza ha sido redactada por EIBEX, empresa adjudicataria de la gestión de Enkarterri Berri Zerbitzuak”. A este respecto el alcalde apuntaba que “la orden de realizar el informe solicitado ya está dada a expensas de que la secretaria regrese de sus vacaciones”. Por ello proponía votar en pleno la ordenanza y dejar el acuerdo plenario para su exposición pública pendiente del mencionado informe y, una vez elaborado, proceder a su publicación en el boletín.

El PSE optó por la abstención al considerar que, aunque la medida es muy importante, es complicada de entender y por ello pidió que se dejara margen para su análisis. A este respecto, Portillo apuntaba que ya en febrero se presentó a todos los grupos el borrador de esta ordenanza y que, por tanto, se ha tenido tiempo suficiente para estudiarla.

No hay comentarios