Header Ads

Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatu dio Zallako hezkuntza publikoaz arduratzeko // El Ayuntamiento pide al Gobierno Vasco atención para la educación pública en Zalla


Zallako Udalak, joan den azaroaren 24an eginiko ezohiko osoko bilkuran, mozio bat onetsi zuen horren bidez Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari eskatzeko udalerrian hezkuntzaren arloan hainbat neurri hartzeko.

IGEn eta OOGn onetsitako mozioa eta onespen-aktak

El Ayuntamiento de Zalla, en el pleno extraordinario celebrado el pasado 24 de noviembre, ha aprobado una moción en la que insta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, a la adopción de una serie de medidas en materia de educación en el municipio.

Moción aprobada y a las actas de aprobación en AMPA y OMR      *Lee la noticia completa haciendo click en

EUSKARAZ:
Zallako Udalak, joan den azaroaren 24an eginiko ezohiko osoko bilkuran, mozio bat onetsi zuen horren bidez Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari eskatzeko udalerrian hezkuntzaren arloan hainbat neurri hartzeko.

Testuan Zallako herritarrek nahiz hurbileko beste herri batzuetako ikasleek jasotzen dituzten hainbat hezkuntza-zerbitzuren berri ematen da. Besteak beste honako hauek: Haurreskola, Mimetiz LHI, BHI Zalla, CEPA Zalla edo Zallako HEO. “Udalak ekarpen handia egin du eraikin eta lokaletan inbertsioak egiten, horiek lagatzen, eta kudeatzen eta gastu arruntak finantzatzen. Kasu askotan, ekarpen hori legez ditugun betebeharren gainetik dago; izan ere, Udalak bere gain hartzen ditu Eusko Jaurlaritzari dagozkion gastuak” azaldu du Javi Portillo alkateak. Duela gutxi onetsitako mozioak adierazten duen moduan, soilik azken hiru urteetan Udalak 950.000 €-tik gorako inbertsioak egin ditu hainbat jarduketatan: Arangurengo Haurreskola, Mimetizen hegalaren konponketa, CEPAren igogailuaren instalazioa edo HEO zaharberritzeko lanak. Era berean, epe honetan milioi bat eurotik gorako mantentze-gastuei aurre egin behar izan zaie, eta horietatik Eusko Jaurlaritzak % 45,5 besterik ez du itzuli Udaleko diru-kutxetara. Hala ere, ahalegin ekonomiko hori gorabehera, “instalazio eskasak ditugu, eta, zenbait kasutan, prekarioak. Adibide gisa jar daiteke gaur egun guztira 101 ikasle daudela euren beharrizanei egokitu gabeko geletara aldatuta. Gainera, erreka baten gainean eginiko eraikina erabiltzen ari dira, eta URAk horren gainean ez du onartuko hobekuntzarik egitea, euren ustez antolamendutik kanpo dagoelako" adierazi du Portillok.

Hori guztia dela eta, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari eskatzen diote gai honetan esku har dezala eta neurriak har ditzala. Alde batetik, kudeaketa-hitzarmenak sinatzeko eskatzen dute, udal-eraikinen lagapen prekarioarekin amaitzeko eta erantzukizuna duten administrazioek gastuak eta kudeaketa euren gain hartzea formalki arautzeko. Halaber, HEOren, CEPAren eta BHI Zallaren hornidura- eta mantentze-kontratu guztiak transferitzeko eskatu da, Eusko Jaurlaritzaren titulartasunekoak izan daitezen. Egindako beste eskaera batek zerikusia du bigarren hezkuntzako zerbitzua emateak eragiten dituen gastuekin, beste udalerri batzuetan egiten den bezala. Horiez gain, beste mota batzuetako neurriak ere eskatzen dira; besteak beste: hirugarren lerroa ezartzea Lehen Hezkuntzan eta Haur Hezkuntzan; hirugarren eraikina eraikitzea Mimetiz LHIrako; kronograma bat egitea BHI Zallako eraikina eraisteko (Otxarango errekaren ibilguaren gainean) eta eraikin berria egitea; edota ikastetxe horretan bertan Batxilergoa ematea.

Osoko bilkuran aurkeztutako mozioak Mimetizko LHIren OOGren, BHI Zallaren, CEPAren eta Mimetiz IGEren babesa badu ere, PSEko bozeramaile Josu Montalbánek hala eskatuta, esku hartzen duten hainbat eragileren (Udala, Hezkuntza Saila, ikastetxeetako ordezkariak...) arteko elkarrizketa-mahaia sortzearekin zerikusia duen atala gaineratu da. Batzorde horren xedea da aldeen arteko elkarrizketaren bidez erabakiak hartzea Zallaren moduko udalerriak eskatzen dituen hezkuntza-beharrizanei erantzuna emateko.

Azkenik, proposamena aurrera atera da Zalla Bai, PSE eta Bildu Zalla taldeen aldeko botoaren bidez eta EAJ-PNVren abstentzioaren bidez. “Ikasleen baldintzak hobetzeko hitzarmenak aztertzeko eta bidezkoak diren kudeaketak egiteko erabakiarekin ados bagaude ere, ez gatoz bat testua egiteko moduarekin” azaldu du alderdi honetako bozeramaile Esther Lasak.CASTELLANO:
El Ayuntamiento de Zalla, en el pleno extraordinario celebrado el pasado 24 de noviembre, ha aprobado una moción en la que insta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, a la adopción de una serie de medidas en materia de educación en el municipio.

En el texto se da cuenta de los diferentes servicios educativos que dan cobertura a los vecinos y vecinas de Zalla, así como a alumnado de otras localidades cercanas. Es el caso de la Haurreskola, Mimetiz LHI, BHI Zalla, CEPA Zalla o EOI Zalla. “El Ayuntamiento realiza una importante aportación en forma de inversión y cesión de edificios y locales, gestión de los mismos y financiación de gastos corrientes. En muchos casos, esa aportación está por encima de nuestras obligaciones legales ya que el Consistorio cubre gastos que le competen al Gobierno Vasco”, explica el alcalde, Javi Portillo. Según se señala en la recién aprobada moción, solamente en los últimos tres años el Ayuntamiento ha realizado inversiones superiores a los 950.000€ en actuaciones como la Haurreskola de Aranguren, la reparación de la ladera de Mimetiz, la instalación del ascensor CEPA o la reforma de la EOI. Asimismo, en este periodo se han tenido que afrontar gastos de mantenimiento que superan el millón de euros, de los cuales el Gobierno Vasco solo ha retornado un 45,5% a las arcas municipales. Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo económico, “nos encontramos con unas instalaciones insuficientes y, en algunos casos, precarias. Sirva como ejemplo que, en la actualidad, un total de 101 alumnos/as se encuentran en aulas desplazadas no adecuadas a sus necesidades. Además, se está haciendo uso de un edificio construido sobre un regato y sobre el que URA no autorizará mejoras ya que se encuentra fuera de ordenación para ellos”, señala Portillo.

Por todo ello, instan al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a que tome cartas en el asunto y adopte varias medidas. Por un lado, se pide que se firmen convenios de gestión que terminen con la cesión en precario de los edificios municipales y que se regule formalmente la asunción de gastos y gestión por parte de las administraciones responsables. Se demanda también la transferencia de la totalidad de los contratos de suministros y mantenimiento de la EOI, CEPA y BHI Zalla para que pasen a ser titularidad del Gobierno Vasco. Otra de las peticiones que se realiza tiene que ver con la asunción de la totalidad de los gastos que genera la prestación del servicio de enseñanza secundaria, como se hace en otros municipios. Se demandan, además, otro tipo de medidas como la concesión de la tercera línea, tanto en Primaria como en Infantil; la construcción del tercer edificio para Mimetiz LHI; la elaboración de un cronograma para el derribo del edificio de BHI Zalla sobre el cauce del regato de Otxaran y la construcción de un nuevo edificio; o la impartición del Bachillerato en el mismo centro.

Si bien la moción presentada en pleno cuenta con el apoyo del OMR de Mimetiz LHI, BHI Zalla, CEPA y AMPA Mimetiz, a petición del portavoz del PSE, Josu Montalbán, se ha incluido un apartado que tiene que ver con la creación de una mesa de diálogo entre los diferentes agentes implicados (Ayuntamiento, Departamento de Educación, representantes de centros educativos....). El objetivo de dicha Comisión sería, mediante el diálogo entre las partes, llegar a acuerdos que sirvan para dar respuesta a las necesidades educativas que demanda un municipio de las características del de Zalla.

Finalmente la propuesta ha salido adelante con los votos a favor de Zalla Bai, PSE y Bildu Zalla, y la abstención de EAJ-PNV. “Aunque estamos de acuerdo en la revisión de los convenios y en la realización de las gestiones oportunas para mejorar las condiciones del alumnado, no compartimos las formas con las que se ha redactado el texto”, ha explicado la portavoz de esta formación, Esther Lasa.

Moción aprobada y a las actas de aprobación en AMPA y OMR

No hay comentarios