Header Ads

Zabaldu egin da Zallako Eguzki egoitzaren enplegu-poltsa eguneratzeko epea // Abierto el plazo de actualización de la bolsa de empleo de la Residencia Zallako Eguzki


Zallako Eguzki egoitzak epea zabaldu du enplegu-poltsak (erizain laguntzailea eta garbitzailea-zerbitzaria-lisatzailea) eguneratzeko. Halatan, enplegu-poltsa osatzen dutenek euren datuak eguneratu eta, hala balegokio, merezimendu gehiago egiaztatu ahal izango dituzte. Gainera, aurreko prozesuan parte hartu ez zutenek eta oinarrietako betekizunak betetzen dituztenek poltsan sartzeko eskatu ahal izango dute.

Eskaerak, behar bezala beteta, HAZen (udaletxearen beheko solairua) aurkeztu beharko dira, maiatzaren 10a baino lehen erizain laguntzaile lan-poltsarako eta maiatzaren 12a baino lehen garbitzailea-zerbitzaria-lisatzailea lan-poltsarako. Eskariarekin batera honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

Dagoeneko lan-poltsan dauden izangaiak
 • Eskaera aurkeztu behar dute lan-poltsan jarraitu nahi dutela adierazteko. 
 • Merituen egiaztagiri berriak egotekotan, alegatutako merituak zerrendatzen dituen adierazpena eta, horrekin batera, horien egiaztagirien fotokopiak. 
 • Euskararen ezagutza egiaztatzen duen titulazioa, halakorik egotekotan. 
Lan-poltsan sartu nahi duten izangai berriak:
 • NAN fotokopia 
 • Lanbide-heziketako osasun-arloko lehen mailako graduaren tituluaren fotokopia edo baliokidea. 
 • Alegatutako merituak zerrendatzen dituen adierazpena eta, horrekin batera, horien egiaztagirien fotokopiak. 
 • Euskararen ezagutza egiaztatzen duen titulazioa, halakorik egotekotan. 
+info


La Residencia Zallako Eguzki abre un periodo de actualización de las bolsas de empleo para los puestos de auxiliar de enfermería y limpiador/a-camarero/a-planchador/a. De esta forma, quienes ya conforman actualmente la bolsa de empleo podrán actualizar sus datos y acreditar, en su caso, más méritos. Además, aquellas personas que no participaron en el proceso anterior y que cumplan los requisitos aprobados en las bases, podrán solicitar su inclusión.

Las solicitudes debidamente cumplimentadas, deberán presentarse en el SAC antes del 10 de mayo (para la bolsa de auxiliar de Enfermería) y antes del 12 de mayo (para bolsa de limpiador/a-camarero/a-planchador/a). Dichas solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación:

Aspirantes que ya forman parte de la bolsa de trabajo
 • Solicitud haciendo constar su deseo de seguir formando parte de la bolsa de trabajo, aún cuando no aporten documentación acreditativa de nuevos méritos 
 • Si hubiera nuevos méritos o actualizaciones, declaración en la que se relacionen los nuevos méritos alegados acompañando los documentos acreditativos de los mismos 
 • Titulación acreditativa de conocimiento de euskera, si procediera. 
Nuevos/as aspirantes a formar parte de la bolsa
 • Fotocopia del DNI 
 • Fotocopia del título de FP de Primer Grado Rama Sanitaria o equivalente. 
 • Declaración en la que se relacionen los méritos alegados acompañando los documentos acreditativos de los mismos. 
 • Titulación acreditativa de conocimiento de euskera, si procediera. 
+info

No hay comentarios