Header Ads

Osoko ohiko bilkura asteazkenean, irailak 2 / Sesión de pleno ordinario el miércoles 2 de septiembre

Asteazkenan, irailaren 2an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko ohiko deia egingo du 19:00etan // Este miércoles 2 de septiembre se celebrará a las 19:00h un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento.


1.- Onestea, hala badagokio, aurreko bilkuretako aktak // Aprobación, si procede, de actas de las sesiones anteriores.


2.- Jasotako gutunak // Correspondencia recibida.


3.- Alegazioen inguruko ebazpenak ematea eta Udal Araudi Organikoa behin betiko onestea, hala badagokio // Resolución de alegaciones y aprobación definitiva, si procede, del Reglamento Orgánico Municipal.


4.- Alegazioei buruzko ebazpena ematea, eta behin betiko onestea, hala badagokio, gobernu onaren, gardentasunaren, jendaurreko informazioaren, irisgarritasunaren, publizitatearen eta herritarren partaidetzaren oinarriei buruzko Udal Ordenantza // Resolución de alegaciones y aprobación definitiva, si procede, de la Ordenanza Municipal sobre principios básicos de buen gobierno, transparencia, información pública, acceso, publicidad y participación ciudadana.

5.- Onestea, hala badagokio, 2014ko kontu orokorra // Aprobación, si procede, de la Cuenta General de 2014.

6.- Kanonpeko lursailen altak eta bajak // Altas y bajas Terrenos a Canon.


7.- 9 zenbakiko kreditu-aldaketaren eta 2 zenbakiko transferentziaren kontu ematea // Dación cuenta Modificación de crédito nº 9, Transferencia nº 2.


8.- 10 eta 4 zenbakiko kredituen habilitazioaren kontu ematea // Dación cuenta  Habilitación de crédito nº. 10.-  Habilitación de créditos nº 4.


9.- 2015eko herriko jaietan txosnak jartzeko tokia zozkatzea // Sorteo para la ubicación txoznas durante las Fiestas Patronales de 2015.


10.- Eskaerak eta galderak // Ruegos y preguntas.No hay comentarios