Header Ads

Zallak tasak, zergak eta prezio publikoak izoztuko ditu 2016an // Zalla congelará en 2016 las tasas, los impuestos y los precios públicos


Urriaren 13an eginiko osoko bilkuran, zerga-ordenantzei buruzko hainbat aldaketa onetsi ziren. Proposatutako lehen neurria tasak, zergak eta prezio publikoak izoztea izan zen. Javi Portillo alkateak adierazi zuenez, "neurri hori hartzea erabaki dugu oraindik ez delako guztiz gainditu duela urte batzuk hasitako krisi ekonomikoa".

En el pleno que se celebraba el pasado 13 de octubre se aprobaban una serie de modificaciones relacionadas con las ordenanzas fiscalesLa primera medida que se propuso fue la congelación de las tasas, los impuestos y los precios públicos. Una decisión que como explicaba el alcalde, Javi Portillo, "viene motivada porque la crisis económica que venimos sufriendo desde hace años aún no se ha superado".[EUSK]

Urriaren 13an eginiko osoko bilkuranzerga-ordenantzei buruzko hainbat aldaketa onetsi ziren. Proposatutako lehen neurria tasak, zergak eta prezio publikoak izoztea izan zen. Javi Portillo alkateak adierazi zuenez, "neurri hori hartzea erabaki dugu oraindik ez delako guztiz gainditu duela urte batzuk hasitako krisi ekonomikoa".

Bestalde, zerga-ordenantzei buruzko hainbat aldaketa ere jorratu ziren. Aldaketetako batek talde guztien babesa izan zuen, hain zuzen ere, erabilera pribatiboagatiko tasei eta jabari publikoko aprobetxamendu bereziei buruzkoak. Atal horretan, berritasun gisa, erakusleihoen tasak ezabatuko dira, udalerriko merkataritza sustatze aldera. Horrez gain, hiru zati ezarri dira komunitate-garajeetako pasabideetan. Hala, 2016tik aurrera, urteko tasa bat ordainduko da garajeetako ibilgailu kopuruaren arabera, eta ez auto bakoitzaren arabera, orain arte bezala.

Datorren urterako beste aldaketetako batek zerbitzu publikoak emateagatiko eta udal-jarduerak egiteagatiko tasarekin du zerikusia. "Kiroldegiaren kasuan, prezio berriak ezarri dira, azken urteetan abiarazitako zerbitzuei dagozkienak", argitu zuen Portillok. Instalazio horri dagokionez, EH Bilduko bozeramaile Nela de Diegok azaldu zuen bere taldea ez dagoela ados urte erdirako abonamendua eskatzen dutenei % 25eko murrizketa ezartzearekin. "Ez dugu ulertzen zergatik ezartzen den 6 hilabeterako % 25eko deskontua soilik urteko abonamenduari dagokionez". Luis Martínez kirol-zinegotziak azaldu zuen Zalla Bai ere ez datorrela bat murrizketa horrekin, baina kudeaketa pribatua denez kiroldegia ustiatzen duen enpresarekin sinatutako kontratua bete behar dutela. Ordenantza arautzaile horren aldaketak bozkatzean, Zalla Baik eta EAJ-PNVk aldeko botoa eman zuten, eta EH Bildu abstenitu egin zen.

Atal horretan, soinua kontrolatzeko zerbitzu berri batez ere hitz egin zuten. "Orain arte, pertsona batek Udalera jotzen zuenean onartuta dagoen soinu maila baino handiagoa jasaten zuela salatzeko, kaltetuak bere gain hartu behar zuen salaketa egia zela egiaztatzeko soinu-neurketak zekarren kostu osoa", azaldu zuen alkateak. Orain, proposatu da, alde batetik, Udalak berak azpikontratatzea azterketa hori egiteko enpresa eta, bestetik, Udalak bere gain hartzea neurketaren kostuaren zati bat. "Beste zatia, hasiera batean, salatzen duenak ordaindu beharko luke (gehienez ere 420 €-ko tasa), baina soinua neurtu ondoren egiaztatzen bada salatutako alderdiak onartutakoa baino dezibelio gehiago sortzen dituela, salatutako alderdiak ordainduko luke ehunekoa", argitu zuen alkateak.

Osoko bilkuran, Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren tasei eta zergei (EIOZ) buruz ere eztabaidatu zuten; izan ere, datorren urtean berregituratu egingo dituzte hobari batzuk: % 50eko hobaria interes berezikoak diren edo udal-erabilerakoak diren obretan; % 50ekoa jarduera ekonomikoa abiarazteko eta lokala egokitzeko; % 90ekoa etxebizitza birgaitzeko, diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko soldatatik beherakoak badira; edo % 95ekoa hondamenezko kalteetarako. "Kasu guztietan, eta foru-araura egokitzeko, beharrezkoa da interes publikoko adierazpen esplizitu bat egitea", adierazi zuen Portillok. Taldeek eztabaidatu zuten ea nork egin beharko lukeen adierazpen hori: alkateak edo Udalbatzak. Bilkuran aurkeztutako dokumentuan proposatzen zen alkateak izango zuela ardura hori, kontu-hartzailetzaren proposamen tekniko bat oinarri hartuta; alabaina, EH Bildu eta EAJ-PNV ez zeuden horrekin ados. "Gardentasuna bermatzen duen eta osoko bilkurarena den eskumen bat ezin da alkatearen esku utzi", adierazi zuen EAJ-PNVk.

Ez zirenez ados jarri azken gai horretan, proposatu zen EIOZi buruzko ordenantzan alkateari eskuordetzeari buruzko erreferentzia jakin hori ezabatzea eta etorkizunean, informazio gehiagorekin, gaia eztabaidatzea.


[CAST]

En el pleno que se celebraba el pasado 13 de octubre se aprobaban una serie de modificaciones relacionadas con las ordenanzas fiscalesLa primera medida que se propuso fue la congelación de las tasas, los impuestos y los precios públicos. Una decisión que como explicaba el alcalde, Javi Portillo, "viene motivada porque la crisis económica que venimos sufriendo desde hace años aún no se ha superado".

Por otra parte, se trataban también varias modificaciones relacionadas con diversas ordenanzas fiscales. Una de las modificaciones que salía adelante con el respaldo de todas las formaciones era la relacionada con las tasas por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. En dicho apartado, como novedad, se eliminan las tasas a escaparates con el objetivo de promover el comercio en el municipio. Además, se establecen tres tramos en vados de garajes comunitarios. Así, a partir de 2016, se pagará una tasa anual en función del número de vehículos en garajes y no por cada coche, como hasta ahora.

Otra de las modificaciones para el próximo año tiene que ver con las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades municipales. "En el caso del polideportivo, se recogen nuevos precios que se corresponden con los servicios que se han puesto en marcha en los últimos tiempos", aclaraba Portillo. En relación a esta instalación, la portavoz de EH Bildu, Nela de Diego, explicaba que su grupo no comparte la reducción del 25% que se aplica a quienes solicitan el abono para medio año. "No se entiende que para un periodo de 6 meses, se aplique solo un descuento del 25% con respecto al abono anual". Luis Martínez, como concejal de Deportes, explicaba que Zalla Bai tampoco comparte esa reducción pero que, al tratarse de una gestión privada, se tienen que ceñir al contrato firmado en su día con la empresa que explota el
polideportivo. En la votación sobre las modificaciones de esta ordenanza reguladora, Zalla Bai y EAJ-PNV votaban a favor y EH Bildu se abstenía.

Dentro de este apartado, también se debatía sobre un nuevo servicio para el control de ruidos. "Hasta ahora cuando una persona se dirigía al Ayuntamiento para denunciar que sufría un nivel de ruido mayor del permitido, el o la afectada tenía que asumir el coste íntegro de la elaboración de una medición de ruido que sirviera como prueba objetiva de que lo que denunciaba era cierto", explicaba el alcalde. Ahora lo que se propone es que sea el Ayuntamiento quien se encargue no solo de subcontratar a una empresa para que realice el estudio sino también de asumir parte del coste de la medición. "La otra parte, en un principio, correspondería a quien denuncia con una tasa máxima de 420€ pero si, una vez evaluado el ruido, se demuestra que la parte denunciada efectivamente genera más decibelios de lo permitido, sería esta última quien tendría que pagar el porcentaje", aclaraba el primer edil.

En la sesión plenaria también se debatía sobre las tasas e impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)que de cara al próximo año incluirán una reestructuración de ciertas bonificacionesdel 50%en obras declaradas de especial interés o utilidad municipal; del 50% para inicio de actividad económica y acondicionamiento de local; del 90% para rehabilitación de vivienda, si los ingresos están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional; o una bonificacion del 95%para daños catastróficos. "En todos los casos, y para adaptarse a la norma foral, es necesaria una declaración explícita de interés público", señalaba Portillo. El debate entre los grupos se generaba en relación a quién debe asumir esa declaración, si el alcalde o el Pleno. Aunque en el documento llevado a la sesión se proponía que esta responsabilidad recayera sobre el alcalde basándose en una propuesta técnica de Intervención, ni EH Bildu ni EAJ-PNV estaban de acuerdo. "Una facultad que tiene el Pleno y que garantiza la transparencia no debe trasladársele al alcalde", señalaban desde EAJ- PNV.

Ante la falta de acuerdo sobre este último aspecto, se propuso eliminar de la ordenanza sobre el ICIO la referencia concreta a la delegación en el alcalde y en un futuro, una vez se amplíe la información, debatir sobre este asunto.

No hay comentarios