Header Ads

Hautesle-errolda jendaurrean ikusgai jartzea, maiatzaren 9tik 16ra // Exposición al público del Censo Electoral, del 9 al 16 de mayo

[EUSK]
Hautesle-zerrendak jendaurrean izango dira ikusgai maiatzaren 9tik 16ra, doakienek ikus ditzaten. Kontsulta baliabide informatikoen bitartez egin ahal izango  da aurrez interesduna identifikatuta.

Erakusgai jartze honen helburua beraietan hautesleek beraien datuak zuzen dauden egiaztatu ahal izatea da. 

Pertsona orok aurkez dezake erreklamazioa zerrendatik baztertu dutelako(zerrendan ez badago edo gaizki erregistratua  badago) edo zerrendan sartu dutelako(zerrendan badago eta ez luke egon behar) zerrendak ikusgai dauden bitartean.Hautesleak berak edo behar bezala baimendutako pertsona batek aurkeztu eta sinatu behar du erreklamazioa, eta nortasun identifikazioaren agiriaren fotokopia erantsio behar dio. 

Informazioa telefonoz eta Internet bidez
HEBak telefono-zenbaki bat du hautesleek galderak egin ditzaten: 901.101.900. Eraberean, kontsulta-zerbitzua egongo da Interneten, hautesleek haien izen-emate, mahai eta hauteskunde lekuaren datuak egiatza ditzaten:  https://sede.ine.gob.es/censo_electoral. Konfidentzialtasun arrazoiak direla eta, EINaren egoitza elektronikoak onarturiko ziurtagiri digitala duten pertsonak bakarrik sartu ahal izanfgo dira.

Ziurtagiri digitala ez duten hautesleek ere jakin ahal izango dute zein mahai eta hauteslekuan dagokien bozkatzea. Kotsulta hori egiteko, hanbat bilaketa-irizpide erabil daitezke, eta hauek dira nahitaezko datuak: probintzia, udalerria eta lehen abizenaren lehen letra. Hau da helbidea: https://sede.ine.gob.es


[CAST]
Las listas electorales se exponen al público para su consulta por los/las interesados/as del 9 al 16 de mayo. La consulta podrá realizarse por medios informáticos, previa identificación del interesado/a. 

El objeto de esta exposición es que las personas electoras puedan comprobar que sus datos censales aparecen correctamente en las mismas.  Durante el periodo de exposición, cualquier persona puede presentar una reclamación contra su exclusión (si no está  en las listas expuestas o figura incorrectamente inscrito) o su inclusión (si está en las listas pero no debería estar).

La reclamación ha de ser presentada y firmada por el/la propio/a elector/a o por una persona debidamente autorizada, debiendo adjuntar a la reclamación una fotocopia del documento nacional de identidad.

Información telefónica y a través de Internet
Se permite la consulta de los datos de inscripción en el censo, de la mesa y del local electoral en la dirección: https://sede.ine.gob.es/censo_electoral. Por razones de confidencialidad, solo pueden acceder las personas que posean un certificado digital reconocido por la sede electrónica del INE.

Las y los electores que nos posean un certificado digital también podrán conocer la mesa y el local electoral en el que les corresponde votar. La consulta se podrá realizar siguiendo diferentes criterios de búsqueda, aportando como datos obligatorios la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido, en la dirección https://sede.ine.gob.es

Asimismo, la OCE dispone de un teléfono de consulta (901.101.900)

No hay comentarios