Header Ads

Osoko ohiko bilkura asteazkenean, irailak 7 // Sesión de pleno ordinario el miércoles 7 de septiembreAsteazkenean, irailaren 7an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko deia egingo du 19:00etan // El miércoles 7 de septiembre se celebrará a las 19:00h un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento.

Orden del día:

1. Alkateak 786/16tik 964/16ra hartutako dekretuen berri ematea // Dación cuenta Decretos Alcaldía del nº 786/16 al 964/16
2. Udal intereseko gaien kontu ematea // Dación cuenta de asuntos de interés municipal
3. Udalak EH BILDUk aurkeztutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoan duen agerpenaren berri ematea // Dación cuenta del personamiento en el RCA planteado por EH BILDU
4. Kontuhartzailearen, dirulanguntzeari buruzko erreparoaren berri ematea // Dación cuenta del reparo de intervención sobre subvenciones
5. Dirulaguntzen ordenantza hasiera batean onestea // Aprobación inicial de la Ordenanza municipal de Subvenciones
6. Lutxako bidearen zati baten desafektazioaren behin betiko akordioa // Adopción acuerdo definitivo para la desafectación de parte del camino Lutxako
7. Zerga-ordenantza eta OHZri buruzkoa, hasiera batean onestea // Aprobación inicial de la Ordenanza sobre el IBI
8. Behin betiko onestea zarataren mapa // Aprobación definitiva del mapa de ruido
9. Onestea edo gaitzestea Aholkularitza Kontseiluaren Araudiari egindako alegazioak, eta Araudia behin betiko onestea // Alegaciones y aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Asesor
10. Onestea lorezaintza-zerbitzuaren pleguak // Aprobación pliegos jardinería
11. Onestea kaleak garbitzeko zerbitzuaren pleguak // Aprobación pliegos limpieza viaria
12. Hasiera batean onestea prestakuntzarako garraioarentzako diru laguntzen oinarriak eta deialdia // Aprobación inicial de las Bases y convocatoria Subvención transporte para formación
13. Onestea herri-kontsulta irekia egin dadila, 2016ko irailaren 19tik 25era bitartean // Aprobación Consulta ciudadana abierta entre el 19 y el 25 de septiembre de 2016
14. EAJ-PNVk aurkeztutako mozioa // Moción presentada por el EAJ-PNV
15. Norberak lekarkeena // Ruegos y preguntas

No hay comentarios