Header Ads

Osoko ohiko bilkura asteazkenean, azaroak 2 // Sesión de pleno ordinario el miércoles 2 de noviembre (19:00h)


Asteazkenean, azaroaren 2an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko deia egingo du 19:00etan // El miércoles 2 de noviembre se celebrará a las 19:00h un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento.Orden del día:

1. Akten onarpena // Aprobación de actas de sesiones anteriores
2. Alkateak 965/16tik 1120/16ra hartutako dekretuen berri ematea // Dación cuenta Decretos Alcaldía del nº 965/16 al 1120/16
3. Udal intereseko gaien kontu ematea // Dación cuenta de asuntos de interés municipal
4. Hiriko lurren balioaren gehikuntzaren zerga ordenantzaren aldaketa // Modificación de la ordenanza general fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
5. Erabilera pribatua edo tokiko jabari publikoaren erabilera berezietarako tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa // Modificación de la ordenanza general fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local
6. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga araupetzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa // Modificación de la ordenanza general fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
7. Zergen eta toki zuzenbide publikoko beste diru sarrera batzuen kudeaketa bilketa eta ikuskaritza arautzen duen ordenantzaren aldaketa // Modificación de la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público
8. Tasen ordenantzaren aldaketa // Modificación ordenanza de tasas
9. 11. Kredituaren aldaketaren kontu ematea (1120/16 Dekretua) // Dación cuenta modificación crédito nº11 (Decreto 1120/16)
10. Herritarren partehartzearen proposamena // Propuesta participación ciudadana
11. Udalaren jabetzakoak diren eraikin eta lokalak garbitzeko zerbitzuaren kontratuaren luzapena // Prorroga contrato servicio de limpieza de edificios y locales del Ayuntamiento
12. Trena hobetzeko eskariaren proposamena // Solicitud propuesta mejora tren
13. Umeteka erabiltzeko arauak // Normativa Umeteka
14. Memoria eguna // Conmemoración del Día de la Memoria
15. Bolunburu eskaeraren proposamena // Propuesta solicitud Bolunburu
16. Norberak lekarkeena // Ruegos y preguntas

No hay comentarios