Header Ads

Zallako Udalean, Lanbideren diru-laguntzarekin, gazteak aldi baterako kontratatzeko deialdiari buruzko informazioa // Información sobre la contratación temporal de personas jóvenes por parte del Ayuntamiento por medio de una subvención de Lanbide


Datozen asteetan Zallako Udalak 30 urte baino gutxiagoko 8 gazte kontratatuko ditu 8 hilabetez, Gazte Enplegua Sustatzeko 2014-2020 Programa Operatiboaren esparruan. Zehazki, programak 71.563,95 euroko kostu ekonomikoa  izango du; Lanbidek 32.595 euroko diru-laguntza eman du eta gainerakoa (38.968,95€) Zallako Udalak ordainduko du.

Honako prozedura honi jarraituko zaio langileak hautatzeko: 

1- Udalak enplegu-eskaintzak aurkeztu ditu Lanbideren bulegoan, eta Lanbideren webgunean (www.lanbide.net) argitaratuko dira, Lanbideren "eskaintzak" atalean, honako kode hauekin
2. Parte hartzen duten pertsonek baldintza hauek izan beharko dituzte kontratazioaren unean: 
 • 16 urte baino gehiago eta 30 baino gutxiago izatea. 
 • Langabeak izatea eta Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea. 
 • Udalerrian erroldatuta egotea. 
3. Parte hatzen duten pertsonek baldintza hauek bete beharko dituzte kontratazioa hasi aurreko egunean: Gazte Bermea Sisteman izena emanda egotea. 

4. Parte hartu nahi duten pertsonek honako urrats hauek eman beharko dituzte urriaren 28ko 00:00ak baino lehen
 • Lanbiden euren datuak eta eskatutako lanbidea eguneratuta eta osatuta izatea eskaintzan izena emateko unean. Hautaketa-prozesuan, Lanbidek igorritako curriculumeko datuak aintzat hartuko dira. 
 • Dagokion eskaintzan izena ematea, www.lanbide.net webgunean, gorago adierazitako eran. 
5. Gorago aipatu den ekainaren 27ko ebazpenean ezarritakoaren arabera, hau izango da lehentasun-hurrenkera
 • DSBEren titularrak edo onuradunak. 
 • 30 urte betetzetik gertu daudenak. 
 • Baldintzak betetzen dituzten gainerako gazteak. 
6. Hautagaien NAN-zenbakiak eta hautaketa-prozesuaren emaitzak Udalaren webgunean argitaratuko dira: www.zalla.org

7. Aldi baterako kontratazioak (8 hilabetekoak) azaroan egingo dira, eta langileak euren postuetan hasiko dira. 

Webguneko lan-eskaintzan izena emateko ordenagailu bat edo laguntza behar dutenen pertsonek hona jo ahalko dute: KZ gunea (Longar, enkarlan) eta Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (udaletxeko beheko solairua). 

-----

En las próximas semanas el Ayuntamiento realizará la contratación por 8 meses de dos jóvenes menores de 30 años, dentro del marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, cofinanciado por el Fondo social Europeo. Concretamente, se estima un coste de 71.563,95€, de los cuales 32.595€ están subvencionados por Lanbide a través de este programa europeo y 38.968,95€ aportará el Ayuntamiento de Zalla.  

El procedimiento que se seguirá para la selección de los/as trabajadores/as será el siguiente:

1. El Ayuntamiento ha entregado las ofertas de empleo en la oficina de Lanbide que las publicará en la web de Lanbide www.lanbide.net, en el apartado "ofertas" con los siguientes ocupaciones y códigos de oferta:
2. Las personas participantes deberán reunir los siguientes requisitos en el momento de la contratación: 
 • Ser mayores de 16 años y menores de 30 años.
 • Estar desempleadas e inscritas y de alta como demandante de empleo en Lanbide- Servicio Vasco de Empleo.
 • Estar empadronadas en el municipio.
3. Las personas participantes deberán reunir los los siguientes requisitos el día anterior al de inicio del contrato: estar inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil.

4. Las personas interesadas en participar deberán realizar los siguientes pasos antes del 28 de octubre a las 00:00 horas
 • 1. Tener completos y actualizados sus datos y ocupación solicitada en Lanbide antes de inscribirse en la oferta.  Se tendrán en cuenta los datos contrastados del currículum remitido desde Lanbide en el proceso selectivo.
 • 2. Inscribirse en la oferta correspondiente en la web www.lanbide.net según lo indicado anteriormente.
5. Según lo establecido en la resolución de 27 de junio arriba indicada se aplicará el siguiente orden de prioridad:
 • 1. Personas perceptoras titulares o beneficiarias de RGI.
 • 2. Personas que estén más próximas a cumplir 30 años de edad
 • 3. Resto de personas jóvenes que cumplan los requisitos.
6. Los DNIs de los/as posibles candidatos/as, así como los resultados del proceso selectivo se publicarán el web del Ayuntamiento: www.zalla.eus
7. A lo largo del mes de noviembre se realizarán las correspondientes contrataciones temporales (8 meses) e incorporaciones a los puestos de trabajo.

Las personas que necesiten acceso a un ordenador o apoyo para realizar las inscripciones en las ofertas de empleo por medio de la web podrán acudir al KZ gunea (Longar, Enkarlan) o al Servicio Atención a la Ciudadanía (planta baja Ayuntamiento).No hay comentarios