Header Ads

Olabarrik esan du Udalaren aginduz legez kanpoko zabortegi bat sortu zela Ijalden // Olabarri dice que se creó un vertedero ilegal en Ijalde por orden del Ayuntamiento


Zallako Udalak eta Construcciones Olabarrik Mimetiz frontoiaren inguruan duten auziak albiste izaten jarraitzen du. Oraingo honetan, gainera, zenbait arrazoi daude. Lehenengoz, ekipamendua eraikitzen duen enpresak aitortu egin du frontoi berria eraikitzeko hondeatutako lurrak Ijalden utzi zirela, orain arte ez du aitortu.

El litigio que mantienen en Ayuntamiento de Zalla y Construcciones Olabarri en relación al frontón Mimetiz sigue siendo noticia. En esta ocasión, además, por varios motivos. Por primera vez, la empresa constructora del equipamiento reconoce que las tierras excavadas para la construcción del nuevo frontón se depositaron en Ijalde, cosa que hasta ahora no había hecho.EUSKARAZ:
Zallako Udalak eta Construcciones Olabarrik Mimetiz frontoiaren inguruan duten auziak albiste izaten jarraitzen du. Oraingo honetan, gainera, zenbait arrazoi daude. Lehenengoz, ekipamendua eraikitzen duen enpresak aitortu egin du frontoi berria eraikitzeko hondeatutako lurrak Ijalden utzi zirela, orain arte ez du aitortu. Gauzak horrela, Olabarriren salaketaren estraktuak hau dio, hitzez hitz: “hondeatutako lurrak Udalak hala erabakita berrerabili ziren udal-jabetzako lursailetan, motocross pista-zirkuitua egokitzeko betetze-lanetan. Lursail horiek kanonpean laga zizkion Udalak, horretarako, motoziklismoko Zalla Off Road kirol-taldeari”.

Bada, Olabarriren baieztapen horiek direla eta, Javi Portillo alkateak hau salatu du: “Eraikuntza-enpresak adierazi du aurreko gobernu-taldearen erabakia izan zela legez kanpoko zabortegi bat sortzea mendi publiko batean. Baina, hori gutxi izango balitz bezala, Udalak 100.000€ baino gehiago ordaindu zizkion Construcciones Olabarriri, botatze-kanona dela eta, lurrak zabortegi ofizial batera eraman zitzan. Orain, lurrak nora bota zituzten egiaztatu digutenean, baten batek azaldu egin beharko du nor gelditu den diru horrekin”. Zehazki, udal-arkitektoaren txosten baten arabera, “22.431,31m3 garraiatu eta bota dira, eta bolumen horri dagokion kanonaren zenbatekoa 112.156,15€-koa da”.

Obrak lizitatzea

Beste alde batetik, Udalak udal-frontoia konpontzeko obren lizitazio-proiektua abiarazi du. Zehazki, azaroaren 4an argitaratu zen BAOn lan horien kontratazioa prozedura irekiaren bidez araupetuko duten administrazio-klausulak. Zehazki, instalazioan atzemandako akatsak konpondu behar dira, instalazioa egoki erabiltzea oztopatzen baitute. Obra esleitu eta hasi ondoren, exekuzio-epea 3 hilabetekoa izango da. Lizitazioaren aurrekontua 506.865,64€-koa da, BEZa barne. Zenbateko osoa Diruzaintzako soberakinetik hartu da, frontoiaren konponketa Udala eta Olabarri aurrez aurre jartzen dituzten prozesu judizialetatik bereizteko. Udalak uste du zenbateko horren zati handi bat berreskuratuko duela prozesu horiei buruzko epaia ematen eta berme osoa konfiskatzen denean.


CASTELLANO:
El litigio que mantienen en Ayuntamiento de Zalla y Construcciones Olabarri en relación al frontón Mimetiz sigue siendo noticia. En esta ocasión, además, por varios motivos. Por primera vez, la empresa constructora del equipamiento reconoce que las tierras excavadas para la construcción del nuevo frontón se depositaron en Ijalde, cosa que hasta ahora no había hecho. En este sentido, el extracto de la denuncia de Olabarri dice literalmente que "las tierras excavadas se reutilizaron por decisión del Ayuntamiento en los rellenos para el acondicionamiento de la pista-circuito de motocross en terrenos de propiedad municipal, cedidos a canon por el Ayuntamiento, y con este objeto al Club deportivo de motociclismo Zalla Off Road". 

Al hilo de estas afirmaciones de Olabarri, el alcalde Javi Portillo denuncia: “La constructora indica que fue decisión del anterior equipo de gobierno crear un vertedero ilegal en un monte público. Pero por si fuera poco, el Ayuntamiento pagó a construcciones Olabarri más de 100.000€ en concepto de canon de vertido para que las tierras se llevaran a un vertedero oficial. Ahora que nos han confirmado dónde se tiraron las tierras, alguien tendrá que explicar quién se quedó con el dinero”. Concretamente, según un informe del arquitecto municipal, "se ha producido un transporte y vertido de 22.431,31m3 y el importe en concepto de canon correspondiente a este volumen asciende a 112.156,15€".

Licitación de Obras
Por otra parte, el Ayuntamiento ha iniciado ya el proceso de licitación de las obras de reparación del frontón municipal. Concretamente, el 4 de noviembre se publicaba en el B.O.B. el pliego de cláusulas administrativas que regirán la contratación por procedimiento abierto de dichos trabajos, que consistirán en la reparación de las deficiencias detectadas en la instalación y que impiden el correcto uso de la misma. Una vez adjudicada e iniciada la obra, el plazo de ejecución será de 3 meses. El presupuesto de licitación asciende a 506.865,64€, IVA incluido. El montante total se ha tomado de remanente de tesorería, para independizar la reparación del frontón de los procesos judiciales que enfrentan al Ayuntamiento y Olabarri. El Consistorio confía en recuperar gran parte de esta cantidad con la resolución de esos procesos y la incautación total del aval.

No hay comentarios