Header Ads

2015eko Enplegu Planaren bigarren faseari buruzko informazioa // Información sobre la segunda fase del Plan de Empleo de 2015


Aurreikusitakoaren arabera, hurrengo hilabetean jarriko da martxan Udalak Lanbideko zuzendari nagusiaren 2015eko martxoaren 25eko ebazpenari jarraikiz jasotako diru-laguntzaren bidez kontratatu beharreko langileen bigarren fasea. Ebazpen horren bidez argitaratu zen 2015eko ekitaldirako enplegua sustatzeko tokiko jardueretarako laguntzen deialdia.

En el próximo mes está prevista la incorporación de la segunda fase de trabajadores/as a contratar por el Ayuntamiento por medio de la subvención recibida de acuerdo con la Resolución de 25 de marzo de 2015, del director General de Lanbide, por la que se procedía a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2015.


EUSKARAZ:

Aurreikusitakoaren arabera, hurrengo hilabetean jarriko da martxan Udalak Lanbideko zuzendari nagusiaren 2015eko martxoaren 25eko ebazpenari jarraikiz jasotako diru-laguntzaren bidez kontratatu beharreko langileen bigarren fasea. Ebazpen horren bidez argitaratu zen 2015eko ekitaldirako enplegua sustatzeko tokiko jardueretarako laguntzen deialdia.

Langileak hautatzeko, honako prozedura honi jarraituko zaio

1. Azaroan Udalak enplegu-eskaintzak aurkeztu ditu Lanbideren bulegoan eta Lanbideren webgunean www.lanbide.net argitaratuko dira, Lanbideren "Eskaintzak" atalean, honako kode hauekin: 
  • 1 igeltsero (1. mailako ofiziala). Kodea: 162015009925 
  • Eraikinetako 1 argiketari (1. mailako ofiziala). Kodea: 162015009930 
  • 1 iturgin laguntzaile. Kodea: 162015009928 

2. Langabeek, Lanbiden izena emanda badute eta lanpostu horietan interesa badute, bi betebehar izango dituzte azaroaren 30eko 24:00ak baino lehen
  • Lanbiden euren datuak eta lanbidea eguneratuta izatea eskaintzan izena ematen dutenean. 
  • Dagokion eskaintzan izena ematea, www.lanbide.net webgunean, arestian azaldutakoari jarraikiz. 

3. Izena emateko epea itxi ondoren (azaroaren 30eko 24:00etan), egiaztatu egingo da eskaintzan izena eman duten pertsonek honako betekizun hauek betetzen dituztela: Zallan erroldatuta egotea, azpian zehaztutako kolektiboetako kide izatea eta, gutxienez, 12 hilabeteko eskarmentua izatea antzeko lanpostu batean. Zerrenda bat egingo da betekizunak betetzen dituzten pertsonen NANekin. 

4. Abenduan egingo da hautaketa-prozesua 

5. Abenduan/urtarrilan egingo dira dagozkion kontratazioak, eta orduan jabetuko dira langileak lanpostuez. 


Enplegu-eskaintzetan izena webgunearen bidez emateko ordenagailu baterako sarbidea edo laguntza behar duten pertsonek honako leku hauetara jo dezakete: KZ Gunea (Consuelo Robredo, 18), Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (udaletxeko beheko solairua), Enplegua Arloa (Gazte Zentroa, Madres Irlandesas plaza, 09:00etatik 11:00etara).

Programa hau araupetzen duen ebazpenean jasotakoaren arabera, lanpostuen % 30 diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrekin bete behar dira; % 15, 55 urtetik gorakoekin; eta % 40, emakumeekin. Gainerako lanpostuak honako kolektibo hauetako pertsonek bete beharko dituzte: 35 urteko edo hortik gorako pertsonek, enplegu-eskatzaile gisa gutxienez 6 hilabete eman dituzten 45 urtetik gorakoek, langabezian denbora luzea eman dutenek (kontratazioaren aurreko 18 hilabeteetatik gutxienez 12 Lanbiden izena emanda), gizartetik bazter gelditzeko arriskua dutenek, alegia, adingabeak babesteko erakundeetatik datozen 18 urtetik gorako eta 30 urtetik beherako gazteek, espetxeetako barnekoek, giltzapean dauden barneko adingabeak, droga-mendekoek, urjentziazko bizitokietatik datozen pertsonek, desgaitasunen bat dutenek, familia-ardurak dituzten emakumeek eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek.

Enplegu-eskaintza horietan izena ematea bateragarria da udal-lantaldeko lanpostuak betetzeko Udala gauzatzen ari den hautaketa-prozesuekin.

Aurreikusi da abenduan hirugarren fasea abiaraziko dela: 3 margolari laguntzaile kontratatuko dira lanaldi partzialean. Une egokian emango da prozesu horren berri, Udalaren ohiko bideak erabilita.


CASTELLANO:
En el próximo mes está prevista la incorporación de la segunda fase de trabajadores/as a contratar por el Ayuntamiento por medio de la subvención recibida de acuerdo con la Resolución de 25 de marzo de 2015, del director General de Lanbide, por la que se procedía a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2015.  

El procedimiento que se seguirá para la selección de los/as trabajadores/as será el siguiente: 

1. En noviembre, el Ayuntamiento ha entregado las ofertas de empleo en la oficina de Lanbide que las publicará en la web de Lanbide www.lanbide.net, en el apartado "ofertas" de Lanbide con los siguientes códigos: 
  • 1 oficial de primera albañiles/as . Código 162015009925 
  • 1 oficial de primera electricista de edificios. Código 162015009930 
  • 1 ayudante de fontanero/a. Código 162015009928 
2. Las personas desempleadas, inscritas en Lanbide e interesadas en estos puestos de trabajo, deberán realizar dos pasos antes del día 30 de noviembre a las 24:00 horas: 
  • Tener actualizados sus datos y ocupación en Lanbide antes de inscribirse en la oferta. 
  • Inscribirse en la oferta correspondiente en la web www.lanbide.net según lo indicado anteriormente. 
3. Tras el cierre del periodo de inscripción (30 de noviembre a las 24:00 horas), se comprobará que las personas inscritas en la oferta que reúnen los requisitos de: empadronamiento en Zalla, pertenencia a los colectivos señalados y un mínimo de 12 meses de experiencia en puesto similar. Se elaborará un listado con los DNI de las personas que reunen los requisitos. 

4. En diciembre se desarrollará el proceso selectivo 

5. A lo largo del mes de diciembre/enero se realizarán las correspondientes contrataciones e incorporaciones a los puestos de trabajo

Las personas que necesiten acceso a un ordenador o apoyo para realizar las inscripciones en las ofertas de empleo por medio de la web podrán acudir a: KZ gunea (Consuelo Robredo, 18), SAC (planta baja Ayuntamiento) y Área de Empleo (Gazte Zentroa, plaza Madres Irlandesas de 9:00- 11:00) 

Conforme a la resolución que regula este programa, el 30% de los puestos de trabajo tienen que ser cubiertos por titulares de RGI; el 15%, por mayores de 55 años; y el 40% por mujeres. El resto de puestos deberán ser cubiertos por personas pertenecientes a los siguientes colectivos: personas con edad menor o igual a 35 años, mayores de 45 años que lleven inscritas como demandantes de empleo al menos 6 meses, personas desempleadas de larga duración (haber estado inscritas en Lanbide al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación), personas en riesgo de exclusión social: jóvenes mayores de 18 y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores, internos/as en centros penitenciarios, drogodependientes, menores internos recluidos, personas procedentes de centros de alojamiento alternativo, personas con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares y mujeres víctimas de violencia de género. 

La inscripción en estas ofertas de empleo no es incompatible con los procesos selectivos para la cobertura de puestos en la brigada municipal que están desarrollandose desde el Ayuntamiento. 

En el mes de diciembre se prevé la puesta en marcha de una tercera fase que contempla la contración de 3 ayudantes de pintor/a a tiempo parcial, proceso del que se informará llegado el momento mediante los canales habituales del Ayuntamiento

No hay comentarios