Header Ads

2015eko Zallako Enplegu Planaren 3. fasea // 3ª fase del Plan de Empleo de Zalla 2015


Aurreikusitakoaren arabera, hurrengo hilabetean jarriko da martxan Zallako Udalak Lanbideko zuzendari nagusiaren 2015eko martxoaren 25eko ebazpenari jarraikiz jasotako diru-laguntzaren bidez kontratatu beharreko langileen hirugarren fasea. Ebazpen horren bidez argitaratu zen 2015eko ekitaldirako enplegua sustatzeko tokiko jardueretarako laguntzen deialdia. Langileak hautatzeko, honako prozedura honi jarraituko zaio:

En el próximo mes está prevista la puesta en marcha de la tercera fase del Plan de Empleo para la incorporación de trabajadores/as a contratar por el Ayuntamiento de Zalla por medio de la subvención de Lanbide. El procedimiento que se seguirá para la selección de los/as trabajadores/as será el siguiente: 

[EUSK]

Aurreikusitakoaren arabera, hurrengo hilabetean jarriko da martxan Zallako Udalak Lanbideko zuzendari nagusiaren 2015eko martxoaren 25eko ebazpenari jarraikiz jasotako diru-laguntzaren bidez kontratatu beharreko langileen hirugarren fasea. Ebazpen horren bidez argitaratu zen 2015eko ekitaldirako enplegua sustatzeko tokiko jardueretarako laguntzen deialdia. Langileak hautatzeko, honako prozedura honi jarraituko zaio:

1. Abenduan, Udalak enplegu-eskaintzak aurkeztu ditu Lanbideren bulegoan eta Lanbideren webgunean www.lanbide.net argitaratuko dira, Lanbideren "Eskaintzak" atalean, honako kode hauekin:
  • 3 pintore-laguntzaile (lanaldi laburra). Kodea: 162015010747
2. Langabeek, Lanbiden izena emanda badute eta lanpostu horietan interesa badute, bi betebehar izango dituzte abenduaren 18ko 24:00ak baino lehen:

Lanbiden euren datuak eta lanbidea eguneratuta izatea eskaintzan izena ematen dutenean. Dagokion eskaintzan izena ematea, www.lanbide.net webgunean, arestian azaldutakoari jarraikiz.

3. Izena emateko epea itxi ondoren (abenduaren 18ko 24:00etan), egiaztatu egingo da eskaintzan izena eman duten pertsonek honako betekizun hauek betetzen dituztela: Zallan erroldatuta egotea eta zehaztutako kolektiboetako kide izatea. Ondoren, zerrenda bat egingo da betekizunak betetzen dituzten pertsonen NANekin.

4. Abenduan egingo da hautaketa-prozesua, gizarte-txosten batean oinarrituta. Honako hauek hartuko dira aintzat, besteak beste: langabezian emandako denbora, familia-zamak, adina eta etxerik gabe geratzeko arriskua.

5. Abenduan/urtarrilean egingo dira dagozkion kontratazioak, eta orduan jabetuko dira langileak lanpostuez.

Enplegu-eskaintzetan izena webgunearen bidez emateko ordenagailu baterako sarbidea edo laguntza behar duten pertsonek honako leku hauetara jo dezakete: KZ Gunea (Consuelo Robredo, 18), Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (udaletxeko beheko solairua), Enplegua Arloa (Gazte Zentroa, Madres Irlandesas plaza, 09:00etatik 11:00etara).

Programa hau araupetzen duen ebazpenean jasotakoaren arabera, lanpostuen % 30 diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrekin bete behar dira, % 15 55 urtetik gorakoekin eta % 40 emakumeekin. Gainerako lanpostuak honako kolektibo hauetako pertsonek bete beharko dituzte: 35 urteko edo hortik gorako pertsonek; enplegu-eskatzaile gisa gutxienez 6 hilabete eman dituzten 45 urtetik gorakoek; langabezian denbora luzea eman dutenek (kontratazioaren aurreko 18 hilabeteetatik gutxienez 12 Lanbiden izena emanda); gizartetik bazter gelditzeko arriskua dutenek, alegia, adingabeak babesteko erakundeetatik datozen 18 urtetik gorako eta 30 urtetik beherako gazteek; espetxeetako barnekoek; droga-mendekoek; giltzapean dauden barneko adingabeak; bizitoki alternatiboetatik datozen pertsonek; desgaitasunen bat dutenek; familia-ardurak dituzten emakumeek; eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek. Portzentaje horiek aintzat hartuta, hautaketan lehentasuna izango dute emakumeek; izan ere, lehenengo eta bigarren fasean egindako kontratazioen bidez ez da bete programak arautzen duen gutxieneko portzentajea.


[CAST]

En el próximo mes está prevista la puesta en marcha de la tercera fase del Plan de Empleo para la incorporación de trabajadores/as a contratar por el Ayuntamiento de Zalla por medio de la subvención de Lanbide. El procedimiento que se seguirá para la selección de los/as trabajadores/as será el siguiente: 

En diciembre, el Ayuntamiento ha entregado las oferta de empleo en la oficina de Lanbide, que las publicará en la web de Lanbide www.lanbide.net, en el apartado "ofertas" de Lanbide con los siguientes códigos: 
  • 3 ayudantes de pintor/a (Jornada parcial) . Código 162015010747 
Las personas desempleadas, inscritas en Lanbide e interesadas en estos puestos de trabajo, deberán realizar dos pasos antes del día 18 de diciembre a las 24:00 horas: 
  • Tener actualizados sus datos y ocupación en Lanbide antes de inscribirse en la oferta. 
  • Inscribirse en la oferta correspondiente en la web www.lanbide.net, según lo indicado anteriormente. 
Tras el cierre del periodo de inscripción (18 de diciembre a las 24:00 horas), se comprobará que las personas inscritas en la oferta reúnen los requisitos de empadronamiento en Zalla y pertenencia a los colectivos señalados. Posteriormente se elaborará un listado con los DNI de las personas que reúnen los requisitos. 

En diciembre se desarrollará el proceso selectivo, basado en un informe social en el que se tendrán en cuenta aspectos como tiempo en desempleo, cargas familiares, edad y riego de desahucio.  A lo largo del mes de diciembre/enero se realizarán las correspondientes contrataciones e incorporaciones a los puestos de trabajo. 

Las personas que necesiten acceso a un ordenador o apoyo para realizar las inscripciones en las ofertas de empleo por medio de la web podrán acudir a: KZ gunea (Consuelo Robredo, 18), Servicio Antención a la Ciudadanía (planta baja Ayuntamiento), Área de empleo (Gazte Zentroa, plaza Madres Irlandesas de 9:00 a 11:00)

Conforme a la resolución que regula este programa, el 30% de los puestos de trabajo tienen que ser cubiertos por titulares de renta de garantía de ingresos, el 15% por mayores de 55 años y el 40% por mujeres. El resto de puestos deben ser cubiertos por personas pertenecientes a los siguientes colectivos: personas con edad menor o igual a 35 años, mayores de 45 años que lleven inscritas como demandantes de empleo al menos 6 meses, personas desempleadas de larga duración (haber estado inscritas en Lanbide al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación), personas en riesgo de exclusión social: jóvenes mayores de 18 y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores, internos/as en centros penitenciarios, drogodependientes, menores internos recluidos, personas procedentes de centros de alojamiento alternativo, personas con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares y mujeres víctimas de violencia de género. Teniendo en cuenta estos porcentajes, en la selección se priorizará el colectivo de mujeres del que no se ha cubierto el porcentaje mínimo que regula el programa mediante las contrataciones ya realizadas en la primera y segunda fase.

No hay comentarios