Header Ads

Gangas Egunean txosnak jartzeko esleipena // Adjudicación de las txosnas en Gangas Eguna 2018Zallako zaindariaren jaiak aurki izango direnez, 2018ko Gangas Egunean, urriak 8, jarri beharreko txosnak esleitzeko prozedura hasi da.

Txosnak lehiaketa bidez esleituko dira. Horretarako, eta baldin eta eskaintza ekonomikoan zehaztuta badaude, faktore hauek hartuko dira kontuan:
 • Eskaintza ekonomikoa: 70 puntu gehienez
 • Gangas Egunean instalazio horietan eskaintzen diren eta jatorri-izena duten produktuak saltzea (Bizkaiko Txakolina, Arabako Errioxako Ardoa, Euskal Sagardoa) edo, halakorik ez badago, Enkarterriko osasun-erregistroa duten produktuak (Enkarterriko odolkia, Enkarterriko txorizoa...): 30 puntu gehienez. Etiketak ezinbestez erantsi behar dira.

Eskaerak aurkezteko epea irailaren 6ko 13:00ak bitartean aurkeztu ahalko dira herritarren arreta-zerbitzuetan: HAZ eta Arangunen.

Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa:
 • Eskatzailearen NANaren edo IFKaren fotokopia
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren azken ordainagiria edo altaren agiria, ekitaldi honetan ordaindu behar ez dela egiaztatzen duen agiriarekin batera
 • Elikagaiak manipulatzeko arauzko agiria, eguneratua
 • Arauzko osasun-erregistroa
 • Egunean zehar salduko diren produktu puntuagarrien etiketak
 • Erantzukizun zibileko asegurua

Prozedurari buruko informazio osoa hemen kontsulta daiteke

-----

Dada la proximidad de la celebración de las fiestas patronales de Zalla, ya se ha iniciado el procedimiento para la adjudicación de las txosnas a instalar el 8 de octubre, "Gangas Eguna 2018".

Las concesiones se realizarán mediante sistema de concurso, para lo que se tendrán en cuanta los siguientes factores: 
 • Oferta económica: 70 puntos
 • Venta (en la jornada de Gangas Eguna) de productos que ordinariamente se ofrecen en una instalación de esta índole, que bien posean Denominación de Origen (Sellos de Calidad Txakoli de Bizkaia, Vino de Rioja Alavesa y Sidra Natural del País Vasco ), o de no existir, que cuenten con registro sanitario de la comarca de Enkarterri: (morcilla encartada, chorizo encartado...): 30 puntos. Es imprescindible adjuntar las etiquetas a la solicitud.

La fecha de presentación de solicitudes será hasta el jueves 6 de septiembre a las 13:00h en el SAC y Arangune

La documentación a entregar con la solicitud será:
 • Fotocopia DNI / CIF de la persona solicitante
 • Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o documento de alta, junto con documento acreditativo de la innecesariedad de abonar el recibo en el presente ejercicio
 • Carnet de manipulador/a de alimentos en regla
 • Registro sanitario en regla
 • Etiquetas de productos puntuables que venderán durante la jornada
 • Seguro de Responsabilidad civil
Toda la información sobre el procedimiento puede consultarse aquí

No hay comentarios